Skip to main content

Assyrian – National Domestic Violence Order Scheme brochure

Family violence​
Publication date

ܐ ܵ ܵ ܹ ܐ ܝܠ ܼ ܗ ܡܫܘܪܸܪ ܵ ܼ ܐ ܦܝܫ ܵ ܝ ܲ ܝܬ ܐ ܒ ܵ ܵܦ ܕ ܐ ܵܢ ܵ ܼ ܐ ܕܦܘܩܕ ܵ ܝ ܵ ܼ ܐ ܐܘܡܬ ܐ